Bij Loka Essentials willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in Loka Essentials stelt en nemen we uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande voorafgaande informatie en verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

Lees deze informatie aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren en doe dat telkens als u een nieuwe bestelling plaatst. Loka Essentials kan deze voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling. Op de bestelling die u nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden. U kan de tekst afprinten of op de harde schijf van uw computer bewaren.

Ondernemingsgegevens

Loka Essentials
Kerkberg 6 - 1700 Sint-Martens-Bodegem
info@loka-essentials.com
+32 (0)2 / 567 29 14
BE 0564 936 116
RPR Brussel

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Loka Essentials, een eenmanszaak met exploitatiezetel te Kerkberg 6 te 1700 Sint-Martens-Bodegem, BTW BE 0564 936 116, (hierna `Loka Essentials`) biedt
haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website ("Klant"). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Loka Essentials houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door
Loka Essentials aanvaard zijn.

Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjarig bent, mag u deze bestelling niet plaatsen. Dat moet dan gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, prijswijzigingen en tikfouten voorbehouden.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto`s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn
in de prijs. Tevens niet in de prijs begrepen zijn de kosten van levering. Deze bijkomende kosten worden in elk geval uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier, dus voor u de bestelling
doorgeeft. Lees dit goed na.

Loka Essentials behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Loka Essentials niet. Loka Essentials is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Loka Essentials is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Loka Essentials heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn. In dat geval heeft de Klant het recht te kiezen of hij van de aankoop afziet dan wel of hij deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Als de Klant niet binnen de week laat weten dat hij de aankoop bevestigt, gaat Loka Essentials ervan uit dat de Klant van de aankoop afziet.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Loka Essentials. Loka Essentials kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen :
Via overschrijving of via mollie die de bancontact betalingen verzorgt. Voor afhalen in de winkel, overschrijving of betalingen met bancontact worden geen bijkomende kosten aangerekend en
is van ons uit helemaal gratis. Voor de mogelijkheid van Achteraf betalen (Klarna) wordt 1€/transactie + 2,99% op het totaalbedrag automatisch verrekend. Voor de mogelijkheid
Visa/Mastercard wordt 0,25€/transactie + 1,8% op het totaalbedrag automatisch verrekend.

De producten die via deze e-commerce website worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door Loka Essentials.

Loka Essentials is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5(a): Levering en uitvoering van de overeenkomst

De verzendingskosten bedragen 5,70€ binnen België en gebeurt door Bpost. Naar Nederland verzenden kost 8,50€ en gebeurt door PostNL.

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen geleverd binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling die overeenstemt met het totaal van de factuur. De levering gebeurt door
Bpost of PostNL. Deze levertermijn is louter indicatief: het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in hoofde van Loka Essentials
aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

Goederen onder de optie "betalen bij afhalen" dienen afgehaald te worden binnen de 7 dagen en is uitsluitend mogelijk op het adres : Kerkberg 6 te 1700 Sint-Martens-Bodegem. Anders vervalt
de overeenkomst tussen de koper en Loka Essentials.

Het is mogelijk dat de Klant toch een bevestiging heeft ontvangen van een product waarvan de voorraad uitgeput is. Het is ook mogelijk dat de levering door omstandigheden, waarvoor
Loka Essentials geen fout treft, vertraging oploopt. Indien Loka Essentials niet levert binnen de afgesproken leveringstermijn of - wanneer geen leveringsdatum werd afgesproken - binnen
de dertig dagen volgend op uw bestelling, heeft de Klant het recht van de aankoop af te zien en terugbetaling te ontvangen, tenzij het product naar de Klant onderweg is.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Loka Essentials . De Klant is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform met de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout en of beschadiging), dient de Klant dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij Loka Essentials. De Klant dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan Loka Essentials terug te sturen onder vermelding van het gebrek.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.
Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Loka
Essentials was aangeboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Loka Essentials.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Loka Essentials te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen
leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Loka Essentials.

De Klant heeft beschikt over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst op afstand te herroepen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Vanaf die dag van herroeping heeft de klant nog 14 dagen om de goederen terug te sturen. Als de gehele bestelling herroepen wordt dan betalen wij ook de oorspronkelijke verzendkosten terug.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Loka Essentials, Kerkberg 6 - 1700 Sint-Martens-Bodegem, info@loka-essentials.com , +32 (0)2 / 567 29 14, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (u kan dit downloaden op de retourpagina)

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Loka Essentials zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Loka Essentials alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten, aan de Klant
terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Loka Essentials op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten
kan Loka Essentials wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Loka Essentials betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Klantendienst

De klantendienst van Loka Essentials is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)2 / 567 29 14, via e-mail op info@loka-essentials.com . Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9: Geschillen

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@loka-essentials.com. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Loka Essentials beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Loka Essentials zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11:Privacy- & Cookieverklaring
Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Loka Essentials, met maatschappelijke zetel te Oosthoekstraat 16 - 1700 Sint Martens Bodegem in de K.B.O. onder nummer BE 0564 936 116 (hierna: “Loka Essentials”). Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde e-mailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 11.1 – Algemeen

Loka Essentials leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.
Loka Essentials zet zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Loka Essentials. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens

Artikel 11.2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:
Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres;
Categorie 2: formulieren invullen of bestelling plaatsen zonder registratie: alle velden in het formulier, alsook uw IP-adres;
Categorie 3: bij registratie: alle velden in het formulier, alsook uw IP-adres en wachtwoord;
Categorie 4: via cookies.
2.2. Loka Essentials kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:
a. door gebruik van cookies (zie onderstaand);
b. tijdens uw registratie en gebruik van de Website;
2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 11.3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:
Loka Essentials zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:
Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Loka Essentials om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze Loka Essentials website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
Categorie 4: het verbeteren van de gebruikerservaring en statistische doeleinden (zie verder) met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.
3.2. Direct marketing:
De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Loka Essentials uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Loka Essentials, haar producten en/of diensten. Loka Essentials kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Loka Essentials bewaarde documenten.
Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel
e-mailbericht.
3.3. Doorgifte aan derden:
Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Loka Essentials, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Loka Essentials failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Loka Essentials geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.
Loka Essentials zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Loka Essentials uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
Loka Essentials zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.
3.4. Wettelijke vereisten:
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Loka Essentials uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen.
Loka Essentials zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 11.4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Loka Essentials en U.

Artikel 11.5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.
5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Loka Essentials. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.
5.3. Recht van verzet:
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:
U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
5.5. Recht van intrekking van de toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.
5.6. Uitoefening van uw rechten:
U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@loka-essentials.com, per post naar Loka Essentials - Oosthoekstraat 16 - 1700 Sint-Martens-Bodegem
5.7. Automatische beslissingen en profiling:
De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
5.8. Recht om klacht in te dienen:
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 11.6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
6.2. In geen geval kan Loka Essentials aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 11.7 – Cookies

7.1. Wat zijn cookies?
Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Loka Essentials en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.
7.2. Waarom gebruiken we cookies?
Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.
Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.
7.3. Soorten cookies:
Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.
De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:
Functionele cookies
Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies
7.4.Uw toestemming:
U kunt steeds cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.
Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op.
Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

Artikel 11.8 Beoordelingen Webwinkelkeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt."

Artikel 12: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Loka Essentials. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Loka Essentials kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te arrondissement Brussel bevoegd.

Indien een onderdeel van deze voorwaarden, die de overeenkomst tussen partijen uitmaken, om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet zou kunnen voortbestaan.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Meer info over de maten:

------------------

Maat 1 = 36

Maat 2 = 38

Maat 3 = 40

Maat 4 = 42

Maat 5 = 44

Maat 6 = 46

--------------------

Small = 36/38

Medium = 38/40

Large = 40/42

XLarge = 42/44

XXL = 44/46

---------------------

Angels jeans:
(neem een maatje kleiner)

34 = 36

36 = 38

38 = 40

40 = 42

42 = 44

44 = 46

-------------------

Indien een artikel ruimer valt
dan normaal dan wordt dit 
vermeld in de omschrijving.

Toch nog een extra vraag?

Start onze live chat
van 09u tot 21u

© 2016 - 2020 LOKA essentials - Damesmode & Accessoires | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel