Hier kan u alle voorwaarden raadplegen.

Bij Loka Essentials willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in Loka Essentials stelt en nemen we uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande voorafgaande informatie en verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

Lees deze informatie aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren en doe dat telkens als u een nieuwe bestelling plaatst. Loka Essentials kan deze voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling. Op de bestelling die u nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden. U kan de tekst afprinten of op de harde schijf van uw computer bewaren.

Ondernemingsgegevens

Loka Essentials
Kerkberg 6 - 1700 Sint-Martens-Bodegem
info@loka-essentials.com
+32 (0)2 / 567 29 14
BE 0564 936 116
RPR Brussel

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Loka Essentials, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Kerkberg 6 te 1700 Sint-Martens-Bodegem, BTW BE 0564 936 116, (hierna `Loka Essentials`) biedt
haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website ("Klant"). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Loka Essentials houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Loka Essentials aanvaard zijn.

Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjarig bent, mag u deze bestelling niet plaatsen. Dat moet dan gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, prijswijzigingen en tikfouten voorbehouden.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto`s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Tevens niet in de prijs begrepen zijn toeslagen zoals de recupelbijdrage, en de kosten van levering. Deze bijkomende kosten worden in elk geval uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier, dus voor u de bestelling doorgeeft. Lees dit goed na.

Loka Essentials behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Loka Essentials niet. Loka Essentials is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Loka Essentials is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Loka Essentials heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn. In dat geval heeft de Klant het recht te kiezen of hij van de aankoop afziet dan wel of hij deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Als de Klant niet binnen de week laat weten dat hij de aankoop bevestigt, gaat Loka Essentials ervan uit dat de Klant van de aankoop afziet.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Loka Essentials. Loka Essentials kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen :
Via overschrijving of via mollie die de bancontact/belfius/kbc/Visa/Mastercard betalingen verzorgt. Hier worden geen bijkomende kosten aangerekend en is van ons uit helemaal gratis.

De producten die via deze e-commerce website worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door Loka Essentials.

Loka Essentials is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5(a): Levering en uitvoering van de overeenkomst

De verzendingskosten bedragen 5,70€ binnen België, en leveringen gebeuren door bpost voor België. Naar Nederland verzenden kost 8,70€ en gebeurd door PostNL. Vanaf 50€ verzenden wij Gratis.

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen geleverd binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling die overeenstemt met het totaal van de faktuur. De levering gebeurt door bpost of PostNL. Deze levertermijn is louter indicatief: het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in hoofde van Loka Essentials aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

Goederen onder de optie "betalen bij afhalen" dienen afgehaald te worden binnen de 7 dagen en is uitsluitend mogelijk op het adres : Kerkberg 6 te 1700 Sint-Martens-Bodegem. Anders vervalt de overeenkomst tussen de koper en Loka Essentials.

Het is mogelijk dat de Klant toch een bevestiging heeft ontvangen van een product waarvan de voorraad uitgeput is. Het is ook mogelijk dat de levering door omstandigheden, waarvoor Loka Essentials geen fout treft, vertraging oploopt. Indien Loka Essentials niet levert binnen de afgesproken leveringstermijn of - wanneer geen leveringsdatum werd afgesproken - binnen de dertig dagen volgend op uw bestelling, heeft de Klant het recht van de aankoop af te zien en terugbetaling te ontvangen, tenzij het product naar de Klant onderweg is.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Loka Essentials . De Klant is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform met de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout en of beschadiging), dient de Klant dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij Loka Essentials. De Klant dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan Loka Essentials terug te sturen onder vermelding van het gebrek.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Loka Essentials was aangeboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Loka Essentials.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Loka Essentials te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Loka Essentials.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 24 uur na de ontvangst van bestelling zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Loka Essentials, Oosthoekstraat 16 - 1700 Sint-Martens-Bodegem, info@loka-essentials.com , +32 (0)2 / 567 29 14, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Loka Essentials heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Loka Essentials, Kerkberg 6 - 1700 Sint-Martens-Bodegem. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt […] zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Loka Essentials alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Loka Essentials op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Loka Essentials wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Loka Essentials geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Loka Essentials betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de Loka Essentials klantendienst waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Loka Essentials.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Loka Essentials zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Op artikels aangekocht met kortingen (of in solden) zijn ook geen omruilingen of terugbetalingen mogelijk.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Loka Essentials is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)2 / 567 29 14, via e-mail op info@loka-essentials.com . Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Loka Essentials beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Loka Essentials zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy Policy versie 2018.01

Loka Essentials is van mening dat het beschermen van informatie die ons toevertrouwd werd door klanten, bezoekers van onze website en anderen met wie we communiceren onderdeel van onze verantwoordelijkheid is. Dit geldt onder meer voor persoonlijke gegevens die u ons opgeeft zoals bv naam, adres of gegevens die we verkrijgen via een aanmelding via de webshop/nieuwsbrief of in onze winkel te Sint-Martens-Bodegem. De gegevens worden opgeslagen binnen de firma Loka Essentials en worden niet aan derden verkocht. Loka Essentials maakt gebruik van een beveiligde SSL-verbinding tijdens het bestelproces en bij het contactformulier.
Nieuwsbrief en klantgegevens bij aankoop:
Indien u zich aanmeldt voor de Nieuwsbrief vragen wij u om uw e-mailadres, of als u een artikel uit de online-winkel koopt vragen wij u om uw naam, postadres en e-mailadres. De verzamelde gegevens worden vertrouwelijk en beveiligd tegen mogelijk misbruik bewaard.
Bij het inschrijven voor onze nieuwsbrief geeft u tegelijkertijd toestemming om uw gegevens op te slaan. We gebruiken de opgeslagen informatie om u te informeren over Loka Essentials. Het kan gaan om het sturen van informatie over nieuwe artikelen of het doen van andere aanbiedingen tbv de marketing. Indien u er geen prijs op stelt dat Loka Essentials uw gegevens gebruikt voor direct marketingdoeleinden, kunt u contact opnemen met info@loka-essentials.com. Daarna kunt u zich altijd afmelden voor onze nieuwsbrief via de afmeldlink in de e-mail zelf.
Levering bestelling:
Voor uw bestelling hebben we uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden over uw bestelling. Wij geven uw gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, namelijk de bezorgdienst. Wij eisen van onze externen dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als wij dat doen.
Account:
In uw account op onze webshop slaan we onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres en opgegeven informatie en interesses. We bewaren ook gegevens over uw eerdere bestellingen zodat we deze makkelijk kunnen terugvinden bij eventuele vragen of opmerkingen.
Klantenservice:
U kan altijd met ons bellen of mailen. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens die we bewaren.
Social media:
Als u social media gebruikt, Facebook of Instagram, dan kan u met uw social media-account op sommige plekken op onze website inloggen. Loka Essentials krijgt geen toegang tot uw social-media account, maar artikelen die je liked, kan u wel met uw vrienden delen. Stel je via social media een vraag aan ons, dan bewaren we dit bericht en uw accountnaam zodat we op uw bericht kunnen reageren.
Privacy op internet of cookies:
Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijk) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Deze gegevens bewaren en gebruiken wij om de navigatie, bezochte pagina’s en de al dan niet bestelde artikelen van onze website te analyseren. Wij kunnen u aan de hand van deze analyse informeren over aanbiedingen, of productinformatie die voor u interessant zou kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze website en e-mails verbeteren. Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, wordt via onze website eveneens zogenaamde cookies op uw computer geplaatst.
Contact – recht op inzage en correctie van persoonsgegevens:
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over ons of de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, of indien u niet langer wenst dat wij contact met u opnemen voor direct-marketingdoeleinden, kunt u contact opnemen op Loka Essentials - Oosthoekstraat 16 - 1700 Sint-Martens-Bodegem, 02/567 29 14 of info@loka-essentials.com. Voorts zullen wij u op verzoek een overzicht verstrekken van alle informatie waarmee uw identiteit kan worden achterhaald die wij over u hebben verzameld en bewaard. U kan uw persoonlijke informatie wijzigen, corrigeren of bijwerken of ons verzoeken uw persoonlijke informatie uit onze databank te verwijderen. Wij zullen kopieën van persoonlijke informatie uitsluitend versturen aan het e-mailadres in ons bestand voor de bijhorende klantennaam.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen `cookies` op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Loka Essentials om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Loka Essentials. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Loka Essentials kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-uppen als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te arrondisement Brussel bevoegd.

Artikel 17: Tukadoo

Om je Tukadoo geschenkbon in te ruilen hebben we volgende voorwaarden:
- De waarde van je bon moet kleiner of gelijk zijn aan de totale aankoopwaarde.
- Je kan slechts één bon inruilen per aankoop.
- Er gebeuren geen retours op de goederen aangekocht met deze bon.

Indien u gebruik maakt van de Tukadoo bon :
- kiest u bij het betalen de optie vooraf overmaken,
- u stuurt een mail naar info@loka-essentials.com met het factuurnummer dat u via mail werd toegestuurd samen met de twee codes die op de bon vermeld zijn namelijk de Voucher code & Security code.
- Als wij de controle gedaan hebben van de codes, en het nog eventuele overige saldo werd ons overgemaakt, dan zal jouw status gewijzigd worden naar betaald en zal jouw bestelling zo spoedig mogelijk naar jou worden toegezonden.


Indien een onderdeel van deze voorwaarden, die de overeenkomst tussen partijen uitmaken, om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet zou kunnen voortbestaan.
BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen. Aan Loka Essentials, Oosthoekstraat 16 - 1700 Sint-Martens-Bodegem , info@loka-essentials.com : Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*): Besteld op (*)/Ontvangen op (*): Naam/Namen consument(en) : Adres consument(en) : Handtekening van consument(en) Datum : (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2020 LOKA essentials - Damesmode & Accessoires | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.